ผลการค้นหา 70 รายการ

ห้องสัมมนา/หอประชุม
Seminar room/Auditorium

7427

ห้องสัมมนา 1 (ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน)


7429

ห้องสัมมนา 2 (ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล)


7431

ห้องสัมมนา 3 (พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร)


7432

ห้องสัมมนา 4 (นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์)


7103

หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ (ในห้องประชุม)


7104

หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ หลังเวที


4924

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารศรีวิไล-ทองม้วน


7427

ห้องสัมมนา 1 (ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน)
Seminar room 1

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

7429

ห้องสัมมนา 2 (ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล)
Seminar room 2

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

7431

ห้องสัมมนา 3 (พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร)
Seminar room 3

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

7432

ห้องสัมมนา 4 (นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์)
Seminar room 4

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

7506

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ห้อง PT203)
Sociology and Anthropology Department (PT203)

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7504

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ห้อง PT206)
Sociology and Anthropology Department (PT206)

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7504, 7505

สาขาวิชาจิตวิทยา (ห้อง PT207)
Psychology Department (PT207)

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

412

ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration Laboratory

  คณะบริหารธุรกิจ   ฝ่ายวิชาการ

7215, 7250

ห้องพักอาจารย์ MBA
MBA teacher's room

  คณะบริหารธุรกิจ   ฝ่ายวิชาการ

7125, 7127

ห้องพักอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Economics teacher's room

  คณะเศรษฐศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5105

ห้องประชุม
Meeting room

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5109

ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์
computer control room

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5111, 5114

ห้องประชุม, ห้องรับรอง
Meeting room

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5131

ห้องประชุมสาขา ป.โท
Meeting room master's degree

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5131

ห้องพัก ผศ.ดร.เขตไท

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5120

ห้องพัก อ.ธนะ, อ.ชุติพงศ์

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5123

ห้องพัก อ.ปารินุช, อ.นันท์มนัส

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5124

ห้องพัก รศ.ดิเรก

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5133

ห้องพัก อ.จักรพันธ์

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5134

ห้องพัก อ.กษมา

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5135

ห้องพัก อ.นิษณา

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5136

ห้องพัก อ.อธิป

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

4927

ห้องปฏิบัติการอาคารโสมสวลี เขตแก้วนวรัตน์
Soamsavali Laboratory

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา   ฝ่ายบริหาร

4927

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Computer Laboratory

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   ฝ่ายวิชาการ

4918

ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค
Meeting room of Faculty of Nursing

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   ฝ่ายวิชาการ

4925

ห้องสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค
Association of Nurse's room

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   ฝ่ายวิชาการ

4949

ห้องอาหารหอพักคณะพยาบาลแมคคอร์มิค
Nurse Dorm. Canteen

  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   ฝ่ายวิชาการ

6115

ห้องดนตรีไทย
Thai music room

  วิทยาลัยดุริยศิลป์   ฝ่ายวิชาการ

7664

งานสถานที่และห้องประชุม
Meeting room & Area

  สำนักบริหารทรัพย์สิน   ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

7103

หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ (ในห้องประชุม)
Auditorium (inside)

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

4924

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารศรีวิไล-ทองม้วน
Audiovisual room

  ห้องสัมมนา/หอประชุม

7406

งานเทคโนโลยีห้องสมุด
Library Technology Unit

  สำนักหอสมุด   ฝ่ายวิชาการ

7415

งานบริการจองห้อง Study Room ชั้น 4
Study room reservation Unit

  สำนักหอสมุด   ฝ่ายวิชาการ

7405

ห้องประชุม SR207
Meeting room SR207

  สำนักหอสมุด   ฝ่ายวิชาการ

ห้องสมุดดิวอลด์
DEWALD Library

  ฝ่ายวิชาการ

6202

บรรณรักษ์


6202

เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด


6202

เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
Library Staff

  ห้องสมุดดิวอลด์   ฝ่ายวิชาการ

4219, 4220, 4222

ห้องพักอาจารย์ชั้น 2
Teacher's room 2nd floor

  คณะเภสัชศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

4202, 4205, 4206

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
eacher's room 3rd floor

  คณะเภสัชศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

4213, 4210, 4211, 4212

ห้องพักอาจารย์ชั้น 4
eacher's room 4th floor

  คณะเภสัชศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

4207, 4208, 4216, 4614

ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์
Laboratory

  คณะเภสัชศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

430

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะบัญชีฯ
Computer Laboratory

  คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร   ฝ่ายวิชาการ

7115

ห้องประชุม
Meeting room

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

445

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
Laboratory staff

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7111, 7112

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
Teacher's room 2nd floor

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7108

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1
Teacher's room 1st floor

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7110

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ FS
FS Laboratory staff

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7114

ห้องเตรียมปฏิบัติการ FS
FS Prepare Laboratory staff

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7132

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
Anatomy Laboratory

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7100

ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ
Microbiology Laboratory

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

452

ห้องปฏิบัติการเคมี-ชีวะ (อาคารวิวรณ์)
Chemistry-Biology Laboratory

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

450

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (อาคารวิวรณ์)
Physics Laboratory

  คณะวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7510

ห้องวารสาร
Journal room

  คณะนิเทศศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7514

ห้องพักอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts teacher's room

  คณะนิเทศศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7511

ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์
Television Laboratory

  คณะนิเทศศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7513

ห้องปฏิบัติการวิทยุ
Radio Laboratory

  คณะนิเทศศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

สายด่วน

เบอร์ฉุกเฉิน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 098-7784723
เบอร์ฉุกเฉิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 094-8277225
แจ้งบริการด้านไอที 285
งานซ่อมแซมทั่วไป 7617
ไปรษณีย์ 7612
ห้องอาหาร (PIH) 4601
งานสถานที่และห้องประชุม 7664
ลงทะเบียนนักศึกษา 372
พนักงานขับรถ 7614
ห้องพยาบาล 320
Boonnak Shop 7293
ร้านยา ม.พายัพ 081-1124213

คู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์

โอนสายที่สนทนา

 1. กด FLASH
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์
 3. วางสาย

ดึงสายที่โอนกลับมา

 1. กด FLASH

ฝากทุกสายโทรเข้า

 1. กด 1 8 1 หรือ 6 0
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ภายในเท่านั้น)
 3. วางสาย

ยกเลิกการฝากสาย

 1. กด 1 8 1 หรือ 6 4
 2. วางสาย

จองสายเมื่อปลายทางสายไม่ว่าง

 1. กด 5
 2. วางสาย

ยกเลิกการจองสายเมื่อปลายทางสายไม่ว่าง

 1. กด 6 7
 2. วางสาย

ยกเลิกการถูกจองสาย (เมื่อเลขหมายที่ใช้ถูกจอง)

 1. กด 6 8
 2. วางสาย

รับสายแทนในกลุ่ม

 1. กด 1 3 หรือ 7 3

รับสายแทนต่างกลุ่ม

 1. กด 1 5 หรือ 7 2
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์ (สายภายในที่ดัง)