ผลการค้นหา 23 รายการ

ศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา (LEC)
Language Enhancement Center (LEC)

  ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

7419

ผู้อำนวยการ


7450

Intensive Thai Program


7503

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัย
Suggestion Center

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

473

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communication Department

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

476, 477, 478

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
English Department

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

481

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
Chinese Department

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

482

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Department

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

479, 480

ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง
Self learning center

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

5106

ศูนย์นิติศาสตร์
Law Center

  คณะนิติศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

7263

ศูนย์รับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
International Admission

  วิทยาลัยนานาชาติ   ฝ่ายวิชาการ

7243

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communication

  วิทยาลัยนานาชาติ   ฝ่ายวิชาการ

7207, 7208, 7210

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
Linguistics

  วิทยาลัยนานาชาติ   ฝ่ายวิชาการ

7233

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
TESOL

  วิทยาลัยนานาชาติ   ฝ่ายวิชาการ

285

รับแจ้งบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Inform Service

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา   ฝ่ายบริหาร

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และการบริการ
Office of International Relations and Support

  ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

7212

ผู้อำนายการ


313

เจ้าหน้าที่วีซ่า


7203

International Campus Life (under HR)


7231

International Webmaster


271

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Art and Cultural Unit

  งานกิจการนักศึกษา   ฝ่ายกิจการนักศึกษา

053-851093

สถาบันภาษาศาสตร์
Linguistics Institute

  ฝ่ายเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ

525

สำนักงาน


7294

หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและการบริการวิชาการ
Head of Technology Broadcast and Academic Service

  สำนักวิจัย   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

475

หลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน
German Language as minor

  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ

053-245607

ศูนย์รับนักศึกษา
Office of Registra

  ฝ่ายวิชาการ

240

หัวหน้าศูนย์รับนักศึกษา


241

ศูนย์รับนักศึกษา


240

หัวหน้าศูนย์รับนักศึกษา
Head of Office of Registra

  ศูนย์รับนักศึกษา   ฝ่ายวิชาการ

241

ศูนย์รับนักศึกษา
Office of Registra

  ศูนย์รับนักศึกษา   ฝ่ายวิชาการ

7410

ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ
Northern Information Center

  สำนักหอสมุด   ฝ่ายวิชาการ

สายด่วน

เบอร์ฉุกเฉิน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 098-7784723
เบอร์ฉุกเฉิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 094-8277225
แจ้งบริการด้านไอที 285
งานซ่อมแซมทั่วไป 7617
ไปรษณีย์ 7612
ห้องอาหาร (PIH) 4601
งานสถานที่และห้องประชุม 7664
ลงทะเบียนนักศึกษา 372
พนักงานขับรถ 7614
ห้องพยาบาล 320
Boonnak Shop 7293
ร้านยา ม.พายัพ 081-1124213

คู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์

โอนสายที่สนทนา

 1. กด FLASH
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์
 3. วางสาย

ดึงสายที่โอนกลับมา

 1. กด FLASH

ฝากทุกสายโทรเข้า

 1. กด 1 8 1 หรือ 6 0
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ภายในเท่านั้น)
 3. วางสาย

ยกเลิกการฝากสาย

 1. กด 1 8 1 หรือ 6 4
 2. วางสาย

จองสายเมื่อปลายทางสายไม่ว่าง

 1. กด 5
 2. วางสาย

ยกเลิกการจองสายเมื่อปลายทางสายไม่ว่าง

 1. กด 6 7
 2. วางสาย

ยกเลิกการถูกจองสาย (เมื่อเลขหมายที่ใช้ถูกจอง)

 1. กด 6 8
 2. วางสาย

รับสายแทนในกลุ่ม

 1. กด 1 3 หรือ 7 3

รับสายแทนต่างกลุ่ม

 1. กด 1 5 หรือ 7 2
 2. กด หมายเลขโทรศัพท์ (สายภายในที่ดัง)